Кандидати

Красимир Александров

преференция 110

Доц. д-р Красимир Александров е специалист по икономика и управление на туризма с 20 годишен опит и активна работа в тази област, участвал е в множество национални и международни конгреси, научни форуми и специализации. Завършва ОМГ „Акад.Кирил Попов“ в гр. Пловдив през 1998г. През 2002 г. придобива степен бакалавър в УХТ-Пловдив, специалност „Стопанско управление“. През 2005 г. придобива степен магистър по „Счетоводство и одит в публичния сектор“ към СА „Д. Ценов“ гр.Свищов. През 2008 г. придобива степен магистър по „Мениджмънт в туризма“ към ПУ „П. Хилендарски“. От 2004 г. става асистент в катедра „Туризъм“ при АУ-Пловдив, пре 2009 г. става главен асистент, през 2012г. защитава докторска дисертация на тема „Управление на туристическа дестинация за устойчиво развитие“. През 2014 г. придобива академична длъжност доцент към АУ-Пловдив.