Кандидати

Милена Райкова

преференция 125

Милена Райкова е магистър по икономика и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт счетоводители, притежава богат професионален опит както в частния, така и в публичния сектор. Над десет години ръководи екипи за финансови одити и консултантски ангажименти в големи международни одиторски дружества. Специализира независим одит в практиката в САЩ, лектор е по международни одиторски стандарти. Била е главен финансов директор в международни застрахователни компании. В публичния сектор работи на експертни длъжности в АДФИ, БНТ и Сметната палата, като две години е съветник на председателя на Сметната палата.
От август 2023 до април 2024 година е заместник министър на финансите с отговорности за обществените поръчки (АОП), методология на вътрешния контрол и одит, финансовите инспекции (АДФИ) и одита на средствата от Европейския съюз (ИА ОСЕС). Активно участва в подготовката на промените в Закона за обществените поръчки и създаването и работата на Експертния консултативен съвет към министъра на финансите. Член е на Националния съвет по антикорупционни политики и контактно лице за съвместни проекти с Базелския институт за добро управление, Прозрачност без граници и Световната банка.
Милена е любител на планините и зимните спортове, активен пътешественик с интерес към непопулярни дестинации и култури.
Личната й кауза е да демонстрира друг стил на етично поведение, което да върне доверието на младите хора в България, че в парламента работят и честни граждани, с успешен професионален опит и висок морал. Ще продължи да се бори за законност, прозрачност и почтеност при разходването на парите на гражданите по най-добрите европейски и световни стандарти.