Кандидати

Радостина Ангелова

преференция 121

Радостина Ангелова е родена на 26.09.1977г.в София. Магистър по психология и магистър по логопедия. Нейната кауза е ранната скринингова оценка при децата като превенция за обучителни затруднения.
Информираност, създаване на положителна нагласа и интеграция в обществото на децата със специални потребности.
Превенция срещу отпадане от училище на деца в риск.
Намаляване на агресията в училище.