Кандидати

Стоян Йотов

преференция 125

Стоян Йотов е външен консултант на Европейската Комисия, за която работи като независим монитор на българските проекти по финансовия инструмент LIFE на Европейския Съюз. Зад гърба си има 30-годишен опит като доброволец, експерт, изследовател, консултант, обучител, координатор и ръководител на десетки проекти в сферата на околната среда, включително в секторите биоразнообразие, защитени територии, гори, НАТУРА 2000, устойчиво развитие, климатични промени и др. Той е съучредител на „Зелените“ и дългогодишен член на ръководните органи на партията, понастоящем член на Националния съвет на „Зелено движение“.

Завършил е висше образование по биология, с магистърска степен по специалността „Екология и опазване на природната среда“ на Биологическия факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“ през 1993 г. Придобил е и магистърска степен по Environmental Sciences & Policy, MSc, завършена в Central European University Budapest през 1998 г. с диплома, издадена от University of Manchester, UK. Преминал е също така през редица допълнителни специализации и притежава множество сертификати от обучения и проекти в широката сфера на екологията.

Стоян вярва, че опазването на околната среда е ключов политически приоритет и то не просто необходим за всяко демократично общество, а надвишаващ всички останали приоритети.