Кандидати

Светлана Петрова

преференция 116

Завършила и специализирала в Германия, Белгия, Австралия и у нас в сферата на клиничните практики и психичното здраве. Работи в сферата на здравеопазване и образование. Има публикувани научни статии и доклади в научни списания, участва в международни конференции, семинари и други научни форуми с научни разработки, проекти и изследвания в сферата на психичното и общественото здраве. Нейната основна сфера на фокус и професионална работа е здравето на децата и младежите, тяхното психо-социално функциониране и качество на живот. Формирането на здрави и хармонични личности от детската градина и училище. Получаваане на адекватна грижа в сферата на здравеопазването, като профилактика, качество на живот. Достъп до психологична подкрепа на деца и семейства в рисковите групи на общественото здраве и превенция.