Новини

Има как от училището и университета да излизат мислещи хора със съвременни знания и умения

Учители и ученици, които отиват в училище с удоволствие, защото им е интересно, полезно и приятно да работят заедно. Децата се научават да мислят, да се изразяват правилно, да работят в екип и постигат успехи без нужда от частни уроци.

От университетите излизат специалисти със съвременни знания и умения, които отговарят на потребностите на бизнеса, и намират бърза и успешна професионална реализация. Българските висши училища гарантират качествено обучение и са търсени от чуждестранните студенти.
Има как.

Така ще изглежда българската образователна система в края на пълен управленски мандат на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ.

За ПП-ДБ качествено средно образование означава училището да открива и развива максимално потенциала на всяко дете, като стимулира критичното мислене и личните способности, без зазубряне на дати и факти. Стремим се към образователна система с по-малко стрес, която по интересен за децата и учениците начин да изгражда у тях такива личностни, социални и професионални качества, каквито ще им бъдат необходими утре, когато икономиката и обществото ще бъдат различни от днешните. Така българските младежи ще бъдат конкурентоспособни на своите връстници в Европа и в света и ще могат лесно да намерят желана и добре платена работа както в България, така и извън нея.

За да постигнем това, си поставяме няколко основни задачи, по които ще работим успоредно. Първата е да намалим фактологията в учебниците и да осигурим повече време за осмисляне на учебния материал и за упражнения. Така учениците ще могат да се научат да мислят критично, да изразяват собствено мнение, да обсъждат и спорят, да работят в екип.

Ще улесним постигането на тези резултати, като продължим да развиваме дигиталните образователни ресурси – електронни уроци, видеоматериали, тестове. Така по-лесно ще привличаме и задържаме вниманието на учениците, ще повишим интереса към ученето и постепенно ще преминем към персонализирано обучение, съобразено с възможностите, интересите и талантите на децата.

Ще осъвременим методите на преподаване в предучилищното и училищното образование – чрез игри, работа по проекти, участие в дебати, практически занимания, уроци на открито и други подобни. Ще поканим в класните стаи експерти от бизнеса, университетски преподаватели и здравни специалисти. Ще разширим безплатната програма за извънкласни дейности по интереси, като добавим занимания по природни и технически науки.

Актуализирането на заплатите в образователната система остава приоритет. Предвиждаме да поддържаме учителските възнаграждения на ниво от 125% спрямо средната заплата в страната, за да привличаме млади хора към учителската професия. Ще намалим административната тежест за учителите и директорите и ще дадем повече свобода на преподавателите по отношение на учебния процес.

Към това ще добавим активна работа за повишаване на авторитета на учителите и за подобряване на тяхното взаимодействие с родителите. За целта предвиждаме да създадем Етичен кодекс за взаимодействието между учители и родители, който да бъде приет след обществено обсъждане.

Ще подобрим подготовката на бъдещите учители в университетите, ще осигурим менторска подкрепа на младите преподаватели в началния период от професионалното им развитие.

Разчитаме тези мерки да имат още важни позитивни ефекти – да намалят агресията в училище, да привлекат в клас децата в ученическа възраст, които сега са извън училището, и да свият до минимум броя на отпадащите от образователната система. Още в последното редовно правитество на Кирил Петков през 2022 г. започнахме активно да работим в тази посока. Дадохме началото на проекта за електронни ресурси „Дигитална раница“; заделихме над 400 млн. лв. за ремонт и строителство на детски градини, училища и спортни площадки; започнахме мащабна програма за безплатни извънкласни дейности за спорт и изкуства във всяко училище, направихме детските градини безплатни, а в 48-ото Народно събрание подкрепихме безплатните учебници за учениците.
В следващия мандат искаме да построим нови модерни училища, детски градини и ясли там, където не достигат; да модернизираме вече съществуващите, където е необходимо. С европейски средства ще изградим STEM кабинет във всяко училище.

Качествено висше образование в България ще има, когато се подобрят системите за акредитация на университетите и за атестиране на преподавателите, защото така те ще бъдат мотивирани да се развиват постоянно. Тези промени ще вървят ръка за ръка с осъвременяването на материалната база и насърчаване на включването на университетите в национални и международни образователни и научни мрежи и сътрудничества.

Студентите ще придобиват съвременни и необходими за реалната икономика знания и умения, ако се активизират връзките между висшето образование и бизнеса и между университетите и училищата. Това ще подпомогне осъвременяването на учебните програми, ще осигури по-добро професионално ориентиране и по-успешна реализация на младежите, както и по-ефективно удовлетворяване на потребностите на бизнеса от специалисти.

Българските университети и научни институти трябва да се развиват и подкрепят, за да се съревновават с най-добрите в света. Затова в последното редовно правителство създадохме статута на изследователските университети, подкрепихме центровете за върхови научни постижения и за компетентност, въведохме стимули за публикуване на статии в престижни научни издания. Повишихме заплатите във висшите училища, увеличихме двукратно докторантските стипендии и въведохме проектните докторантури, които позволяват по-високо възнаграждение и работа по задачи, възложени от бизнеса.

Ще продължим да работим в тази посока, като създадем ясни критерии за профилиране на висшите училища като изследователски, професионални или образователни; усъвършенстваме механизмите за оценка и контрол на качеството на висшето образование, без да се нарушават принципите на академичната автономия; усъвършенстваме системата за финансиране на висшите училища, като отчитаме техните профили и качеството на образованието в тях.

Поддържаме идеята си от миналия мандат за създаване на Северозападен университет, който да подготвя необходимите кадри за тази част на България.
По отношение на науката искаме да се приеме нов Закон за развитие на научните изследвания и иновациите. Ще подкрепяме българските учени чрез по-високи възнаграждения, подобряване на материалната база и участие в международни проекти и сътрудничества. Ще насърчаваме съвместните програми с бизнеса, за да повишим конкурентоспособността на българската икономика.

Имаме реални цели по отношение на финансирането в образователната система. За предучилищно и училищно образование ще се стремим към 5% от БВП, а за висше образование – към 1%. Средствата обаче задължително трябва да се увеличават паралелно с подобряване на качеството.

За обединението „Продължаваме Промяната – Демократична България“ приоритет е да реализира управленската си програма в сектор „Образование“, когато състави редовно правителство, защото знае, че има как от училището и университета да излизат мислещи хора със съвременни знания и умения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *