От години Въоръжените сили изпитват хронична нужда от модернизиране на техниката и реформиране на подхода
за привличане и развитие на кадрите. Войната в Украйна постави тези проблеми в нова светлина. Затова правителствата на “Продължаваме Промяната” и “Демократична България” продължиха дейностите по модернизация, превъоръжаване и адаптиране на Въоръжените сили в рамките на колективната отбрана, както и за подобряване на жизнения стандарт на военнослужещите и цивилните служители.
По време на последното редовното правителство сключихме договор за 183 бойни и специализирани машини Stryker, както и още 12 спомагателни машини и оборудване. Увеличихме заплатите на военнослужещите и стипендиите на
курсантите във висшите военни училища. Приехме инвестиционна програма за модернизиране на армията до 2030 г.

Ще работим за:

 • Балансирано развитие на Въоръжените сили, за да бъдат готови да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната;
 • Бюджетът за отбрана да е минимум 2% от БВП за изграждане на боеспособна и модерна армия, която реално да може да отбранява територията на страната от потенциални външни агресори;
 • Ефективно изпълнение на инвестиционната програма за модернизиране на армията до 2030 г., приета от последното редовно правителство;
 • Широко привличане на българския военно-промишлен комплекс, научни организации и университети при осъществяването на новите проекти;
 • Утвърждаване на България като сигурен и предвидим член на ЕС и НАТО, с ясно изразени евроатлантически позиции, отчитащи националните приоритети и съюзническите цели;
 • Надграждане на способностите за противодействие на хибридни заплахи срещу националната сигурност, включително киберсигурност и дезинформация;
 • Развитие на модерни отбранителни способности чрез превъоръжаване и иновации;
 • Ускорено проучване на опита от войната в Украйна и внедряване на нови за Българската армия средства и иновативни способи за бойни действия;
 • Развитието на кадрите в Българската армия и грижата за семействата им като основен приоритет;
 • Развиване на модела за кариерно развитие на военнослужещите и попълване на вакантните места въз основата на обективни и прозрачни назначения;
 • Провеждане на кадрова политика, насочена към разширяване на младшия офицерски състав;
 • Подобряване на условията на труд и социалните придобивки на военнослужещите и повишаване на грижата за техните семейства;
 • Осъвременяване на учебните програми във Военните университети в съответствие с новите рискове, технологии, ангажименти и заплахи.