Културата е онази връзка в обществото ни, която съхранява нашите традиции и история и е в основата на нашите надежди и мечти. За краткото си управление, направихме няколко важни стъпки за развитието на сектор „Култура“. Бюджетът му беше увеличен с над 30 %. Осигурихме средства за стипендии за учениците, за увеличение на заплатите на учителите и за ремонт в училищата по културата и по изкуствата. Повишени бяха финансовите стандарти в музеите и библиотеките с почти 11%. Справедливо, прозрачно и на конкурсен принцип бяха разпределени средствата за консервация и реставрация на недвижими културни ценности, вкл. 3 училища, 18 църкви и 8 археологически обекти. Заплатите на работещите в НИНКН бяха увеличени със средно 30%. Извършени бяха промени в Национален фонд „Култура” и бяха отпуснати допълнително 30 млн. лв. за неговите дейности. С помощта на „Националния филмов център“ бяха създадени 10 български филма. Подкрепени бяха и над 60 творци за участието им в международни проекти и прояви.

Ще работим за:

 • Съхраняване и развитие на българската култура като национален приоритет;
 • Устойчиво и значително увеличаване на бюджета за култура за изпълнение на програми и дейности, привличащи зрители и посетители в културните институти;
 • Повишаване на стандарта за финансиране на културните институти, в това число музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища и обвързване на финансирането с реализираните дейности и програми и резултатите от тях;
 • Реализиране на образователни и културни политики за деца, с оглед развитие на творчески потенциал и потребност от култура;
 • Създаване на фонд за подкрепа и съфинансиране (50:50) на дейността на детски школи и самодейни състави в областта на изкуствата;
 • Създаване на национална програма за обновяване и модернизиране на сградния фонд на културните институти и връщане на ролята им като центрове за култура и изкуство за всички българи;
 • Възвръщане на ролята на читалищата като уникални средища за културни и образователни мероприятия, обновяване на сградния фонд и модернизация на оборудването им;
 • Осигуряване на широк достъп до култура за всички;
 • Осигуряване при определени правила на свободен достъп на студенти и ученици до музеи, театри, кино, опера и балет;
 • Опазване на културното наследство и превръщането му в неразривна част от благоприятната жизнена среда;
 • По-ефективно управление в държавните институции, свързани с културата, както и в държавните културни институти.