От години въоръжените сили изпитват хронична нужда от модернизиране на техниката и реформиране на подхода за привличане и развитие на кадрите. Войната в Украйна постави тези проблеми в нова светлина. Затова последното редовно правителство продължи дейностите по модернизация, превъоръжаване и адаптиране на Въоръжените сили в рамките на колективната отбрана, както и за подобряване на жизнения стандарт на военнослужещите и цивилните служители. Правителството вдигна възнагражденията в системата; завърши проекта за бронираните машини на Силите за специални операции; договори вторите 8 самолета F16 блок 70; подписа анекс към договора за първите 8 самолета с осъвременени параметри на самолетите и въоръженията; одобри два договора за въоръжение на многоцелевите патрулни кораби; подписа договор за обслужване и поддръжка на самолетите Спартан; изготви проект на Програма за превъоръжаване, разгледана на Съвета по отбрана. В изпълнение на решенията на НАТО правителството одобри създаването на бойна група на българска територия.

Ще продължим да работим за:

 • Балансирано развитие на Въоръжените сили, за да бъдат готови да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната;
 • Увеличаване на бюджета за отбрана до минимум 2% от БВП за изграждане на боеспособна и модерна армия, която реално да може да отбранява територията на страната от потенциални външни агресори;
 • Създаване на нова инвестиционна програма и нов механизъм за финансиране на дългосрочните проекти за превъоръжаване и модернизация на армията;
 • Широко привличане на българския военно-промишлен комплекс, научни организации и университети при осъществяването на новите проекти;
 • Утвърждаване на България като сигурен и предвидим член на ЕС и НАТО, с ясно изразени евроатлантически позиции, отчитащи националните приоритети и съюзническите цели;
 • Надграждане на способностите за противодействие на хибридни заплахи срещу националната сигурност, включително киберсигурност и дезинформация;
 • Развитие на модерни отбранителни способности чрез превъоръжаване и иновации;
 • Ускорено проучване на опита от войната в Украйна и внедряване на нови за Българската армия средства и иновативни способи за бойни действия;
 • Развитието на кадрите в отбраната като основен приоритет;
 • Развиване на модела за кариерно развитие на военнослужещите и попълване на вакантните места въз основата на обективни и прозрачни назначения;
 • Провеждане на кадрова политика, насочена към разширяване на младшия офицерски състав;
 • Подобряване на условията на труд и социалните придобивки на военнослужещите и повишаване на грижата за техните семейства;
 • Осъвременяване на учебните програми във Военните университети в съответствие с новите рискове, технологии, ангажименти и заплахи.