Медийната свобода и плурализмът представляват фундамент на свободното и демократично общество. Те осигуряват прозрачност и отчетност на властта и предоставят пълноценна трибуна за обществено-политически дебат на всички обществени групи, както и помагат на гражданите да правят информиран избор. За нас първостепенен въпрос за функционирането на българската държавност е противодействието на дезинформацията, пропагандата и хибридните атаки, както и повишаването на медийната грамотност на гражданите.

Ще работим за прозрачни и отговорни медии пред обществото:

 • Осигуряване на професионално управление на обществените медии, включително чрез промяна на управленската структура, където е необходимо;
 • Създаване на медийна среда, подпомагаща пълноценния граждански контрол върху работата на държавните органи и политическото ръководство на страната;
 • Изготвяне на модел за адекватно, дългосрочно, устойчиво и предсказуемо финансиране на обществените медии БНР, БНТ и БТА;
 • Освобождаване от политически и финансови зависимости на обществените медии, чрез усъвършенстване на формите на граждански контрол и промяна в изискванията и начина на избор на техните ръководства;
 • Осигуряване на пълна прозрачност на медийната собственост и финансирането на медиите с публични средства;
 • Извеждане на медийната грамотност в приоритет в българското образование. Въвеждане на работещи механизми за борба с фалшивите и хибридните новини.
 • Гарантиране на независимостта и ефективността на СЕМ съгласно най-високите европейски стандарти;
 • Извеждане на медийната грамотност в приоритет за всички степени на българското образование, като фундамент за развитието на пълноценно гражданско общество.
 • Обсъждане и въвеждане на работещи механизми за борба с фалшивите и хибридните новини;
 • Отстраняване на политическия натиск върху частните медии чрез създаване на независим медиен пазар;
 • Подкрепа за въвеждане на по-добър достъп на медийни услуги до хора с увреждания и възрастните хора;
 • Предприемане на мерки, включително законодателни, за защита на журналисти от политически, административен и икономически натиск, включително и за защита от стратегически дела срещу публично участие (SLAPP).