Новини

Растящи доходи, реална подкрепа и намаляване на административната тежест за бизнеса, нови облекчения за млади родители, младите лекари с високи стартови заплати, институции с политически неутрални ръководители

Програмата на “Продължаваме Промяната – Демократична България” показва как България може да продължи по пътя, очертан от двете редовни правителства на коалицията. За нейното реализиране е нужно огромното мнозинство за нормална европейска България да излезе да гласува на 9 юни.
Основните акценти включват продължаване на политиката за растящи доходи, подкрепа и намаляване на административната тежест за бизнеса, по-достъп и повишаване на качеството на образованието, здравеопазване, което работи за хората, социална политика в подкрепа на младите родители и достоен живот на възрастните. ПП-ДБ поставя и конкретни мерки за продължаване на съдебната реформа, за да има България истинско правосъдие, справедливост и институции с политически неутрални и почтени ръководители, избрани прозрачно.

Европейска икономика за европейски доходи
Утвърждаване на европейския икономически модел, при който доходите растат, а неравенството намалява – вместо модела “постна пица с бухалки за бизнеса”. Това е обобщението на визията на ПП-ДБ за икономически растеж. Това означава разпределяне на данъците към по-голямата част от населението под формата на заплати, пенсии, средства за образование, здравеопазване и публична инфраструктура – прозрачно и предвидимо. От обединението поемат ангажимент да не се вдигат данъците и да се осигурят условия за нормален бизнес чрез ефективно правораздаване и независими регулатори, които защитават конкуренцията и потребителите. Подкрепата за българските предприятия ще стане чрез програма за финансиране на машини и оборудване в рамките на допустимите държавни помощи.
Други мерки в икономическата програма са: решаване на проблема с недостига на работна сила чрез развитие и популяризиране на професионалното образование и обучение, програми за квалификация, привличане на специалисти; решение за приемане на България в сухопътен Шенген и еврозоната и улесняване на търговията и туризма в рамките на ЕС още тази година; ускоряване на процеса по издаване на визи и за сезонна работа и подпомагане привличането на кадри от чужбина за туристическия сектор; ефективно и опростено административно обслужване за облекчаване на административната тежест за бизнеса.

Развити региони и условия за по-добър живот във всяко кътче на България
Ще бъде продължена политиката на ПП-ДБ за насърчаване на ефективното местно самоуправление и прозрачно разпределение на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти – така че средствата да достигат до най-много хора. Общините ще продължат сами да избират проектите, които държавата финансира, независимо от това кой кмет е на власт. Предвижда се и подкрепа за туризма като стратегически сектор за развитие на регионите. Заложено е и подобряване на свързаността и инфраструктурата чрез довършване на стратегическите пътни и железопътни проекти – без кражби с чували и чанти, с прозрачност и ефективност при всички обществени поръчки.

Качествено образование и развитие на българската наука
Мерките в програмата на ПП-ДБ включват стимулиране на качеството в училищното образование с допълнително финансиране за училищата, които отчитат най-добри резултати и осигуряват най-голям напредък на учениците в отделните етапи.
Предвижда се подобряване на достъпа до висше образование и популяризиране на професионалното образование, както и стимули за привличане на ученици и студенти в специалности, обучаващи дефицитни кадри. ПП-ДБ предлага и конкретни бонуси за университетите, които влязат в топ 500 и в топ 1000 на висшите училища в световните класации. Отчита се нуждата и от подпомагане на работата на българските училища в чужбина. Предвижда се промяна в методиката за оценяване на учебниците и подобряване на качеството им чрез премахване на излишния материал и развиване на разделите за упражнения и затвърждаване на наученото.

Съвременно и достъпно здравеопазване
Програмата на ПП-ДБ акцентира върху силната подкрепа за хората, страдащи от най-масовите заболявания в страната. Тя включва намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия, а изборът на екип да не е задължителен. Предвижда се осигуряване на възможност за безплатни лекарства за диабет, сърдечно съдови заболявания (вкл. комбинирани лекарства), неврологични и респираторни болести, както и неколкократно намаление на доплащанията за медицински изделия и консумативи чрез остойностяването и финансирането им през клиничните пътеки.
Качественото детско здравеопазване също е акцент – с важна роля на Националната детска болница. ПП-ДБ ще продължат да работят за увеличаване на минималните заплати на медицинските специалисти до най-малко 80% от средната, а стартовата заплата за млад лекар да е равна на средната за страната.
За разрешаване на проблема с недостига на медицински специалисти, обединението предлага създаване на условия за обучение на повече специалисти по здравни грижи и лекари чрез финансиране и откриване на повече места за обучението и специализацията от държавата. Програмата включва още намаляване на заболеваемостта чрез редовна и качествена профилактика за ранна диагностика и за лечение без престой в болница, както и осигуряване на адекватен брой болнични легла и медицински кадри там, където има нужда. Заложена е и реформа на НЗОК в частта преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми, въвеждане на механизми за прозрачност и за обществен контрол. Ще се работи и по реорганизация на здравната система в подкрепа на донорството и трансплантациите.

Социална политика за по-добър живот за всички
ПП-ДБ предлагат удвояване на размера на данъчните облекчения за работещи родители – до 1200 лева за всяко дете и значително повишаване на данъчните облекчения за кредити за първо жилище на млади семейства. Ще продължи справедливото увеличение на пенсиите – предлага се и модифицирано швейцарско правило, при което пенсиите ще се осъвременяват с по-голям темп от ръста на заплатите или инфлацията. Акцент е поставен и върху политиката за намаляване на неравенствата в диалог с бизнеса и синдикатите и постигане на минимална работна заплата, която достига 50% от средната брутна заплата в страната.
Максималният месечен размер на необлагаемите вноски, които могат да бъдат инвестирани в третия стълб от страна на работодател, ще се увеличи от 60 на 120 лева.
Специален фокус е изведен върху включването на неактивни и безработни лица и младежи под 30 г. чрез таргетирани програми за включване в заетост или обучение, финансиране на професионалното обучение в сферите с най-голям недостиг и висок икономически потенциал, както и мерки за качествено подобряване на живота на хората с увреждания.

За истинско правосъдие, справедливост и честни конкурси
Акцент в програмата на ПП-ДБ е продължаване на съдебната реформа и попълването на институциите на съдебната власт с независими и компетентни професионалисти, както и приемане на новия Закон за съдебната власт с гаранции за независимост на съда и отчетност на прокуратурата. Планът на ПП-ДБ е приоритетно да се попълни съставът на Комисията за противодействие на корупцията с политически неутрални членове, избрани по правила, одобрени от Европейската комисия, както и да се въведе практика за максимална публичност и проверка на интегритета при избор на ръководствата на регулаторите.
Програмата предвижда още при издигането на номинации и провеждането на процедурите за избор на ръководство на институциите да се следват принципите на интегритет, професионални качества и доказана независимост от политически и корупционни влияния – с възможност за обществени номинации и достатъчно време за обществено обсъждане.

Сигурна и достъпна енергия за домакинствата и бизнеса
ПП-ДБ планират да продължат политиката за осигуряване на независимостта, сигурността и предвидимостта на българската енергетика и подобряване на гъвкавостта на енергийната система. Решенията за тази стратегическа тема за България са свързани си осигуряване на различни и алтернативни доставчици на вносните енергийни ресурси, осигуряване на прозрачност в управлението на енергийния сектор и на публичните дружества с цел намаляване на злоупотребите, както и подобряване на възможностите за балансиране на енергийната система и допълнителни услуги за балансиране – чрез изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа „Доспат“ „Батак“ като една конкретна мярка.
Предвижда се и осигуряване на финансова подкрепа за битовите потребители, с фокус върху най-нуждаещите се и енергийно бедни домакинства. Ще се доразвие и подходът за справяне с енергийната бедност чрез оценка на положението на настоящите засегнати домакинства и посочване на конкретна измерима цел за намаляване на енергийно бедните домакинства. ПП-ДБ ще продължат прозрачната си и целесъобразна грижа за хората във въглищните региони Стара Загора, Перник и Кюстендил с осигурените от последното редовно правителство средства от Фонда за справедлив преход на ЕК. Планирано е да се засили и регионалното сътрудничество със съседните държави-членки от Европейския съюз и Енергийната общност за регионално сътрудничество, както и да се създаде рамка за сътрудничество с други държави-членки до 2025 г.

Устойчиво земеделие за качествена българска храна
Политика за справедливо разпределение на субсидиите за сектора от националния бюджет и европроектите с увеличаване на субсидиите за малки и средни земеделски производители е предвидена в управленската програма на ПП-ДБ. Плановете им включват и подпомагане на българските земеделци да се кооперират, организиране на събирателни тържища и фермерски пазари, както и категорична заявка за прекратяване на злоупотребите и източването на евросредства за земеделие.
Споменава се и ефективното изпълнение на проекта за рехабилитация на каналите на Напоителни системи със средствата, които бяха осигурени от последното редовно правителство.

Здравословна околна среда и устойчиво развитие
Строг контрол върху нерегламентираното изхвърляне, депониране и внос на отпадъци и закриване на незаконните депа и възстановяване на средата предвиждат от ПП-ДБ. Обединението поставя акцент върху устойчивото управление на водите, включително чрез изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВИК инфраструктурата в страната с цел предотвратяване на загубата на вода, намаляване на цената й за потребителите, повишаване на качеството й и пречистване на отпадъчните води. Предвиден е и контрол върху престъпленията срещу околната среда и животните.
Политика за постигане на баланс и синергия между конкурентоспособността на българската икономика и климатичните цели; ефективно управление на отпадъците и пълно въвеждане на принципа “замърсителят плаща”; мерки за опазване на българската гора, както и за съхраняване на биологичното разнообразие, защитени зони и територии – също са разписани в програмата.

Укрепване на националната сигурност и защита на правата на гражданите
Важна тема в управленската програмата на ПП-ДБ е продължаване на работата по разграждане на скритата власт, чрез реформа в службите за сигурност, включително чрез промени в режима на назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАТО, ДАНС, СВР и на главния секретар на МВР.
ПП-ДБ предвижда преразглеждане и модернизиране на организационната структура на специалните служби, за да се подобри ефективността и координацията в работата им. Заложено е и подобряване на управлението и контрола: въвеждане на цивилен независим надзорен орган, който да следи за спазването на законосъобразността в дейността на службите и да предотвратява злоупотреби с власт. Ще се внедрят модерни програми за обучение и повишаване на квалификацията на служителите според съвременните предизвикателства за сигурността. А за да се гарантира личният и професионалния интегритет, ще се правят периодични проверки за надеждност и лоялност. В програмата се предвижда и внедряване на специализирани програми за борба с киберзаплахите, хибридните атаки и защита на критичната инфраструктура, както и ефективна борба с дезинформацията – новата глобална заплаха за националната сигурност и демокрацията. Ще се въведат и процедури за обжалване на актовете на специалните служби в съответствие с международните стандарти за защита на правата на човека.

Модернизирана отбрана за защита на националните интереси
Ускореното развитие на Въоръжените сили ще продължи да бъде във фокуса на ПП-ДБ, за да бъдат те готови да гарантират териториалната цялост и суверенитета на страната. Планира се широко въвличане на българския военно-промишлен комплекс, научните организации и университетите в български отбранителни проекти, както и развитие на кадрите в Българската армия и грижа за техните семейства като основен приоритет.
Бюджетът за отбрана да е минимум 2% от БВП – за изграждане на боеспособна и модерна армия, която реално да може да отбранява територията на страната от потенциални външни агресори, а инвестиционната програма за модернизиране на армията до 2030 г., приета от последното редовно правителство, да бъде ефективно изпълнена. Ще се работи и за утвърждаване на България като сигурен и предвидим член на НАТО, с ясно изразени евроатлантически позиции, отчитащи националните приоритети и съюзническите цели, както и за надграждане на способностите за противодействие на хибридни заплахи срещу националната сигурност, включително киберсигурност и дезинформация.

Ефективно и прозрачно управление
Програмата на ПП-ДБ разписва мерки за осигуряване на по-бързи и по-лесни услуги за гражданите – на едно гише и с приоритет върху най-важните задачи – поне 70% намаляване на административната тежест. Това ще стане с дигитализиране на услугите за гражданите и бизнеса, премахване на изискването за печати и документи на хартия, дигитализация на всички оставащи хартиени регистри чрез централизирана система.
Предвижда се опростяване на лицензионния, разрешителен и регистрационен режими за бизнеса и по-широко въвеждане на уведомителен режим, реално електронно управление, което да гарантира удобство за гражданите, сигурност на данните и оптимизация на процесите, както и стартиране на проект за пилотно дистанционно гласуване.

Достъпна култура на високо ниво
Устойчиво и значително увеличаване на бюджета за култура се предвижда в програмата на ПП-ДБ – за изпълнение на програми и дейности, които привличат зрители и посетители в културните институти. Акцент е поставен и върху осигуряването на равен достъп до култура на всички българи чрез подкрепа за създаването на качествени културни продукти и събития в цялата страна.
Заложена е и дългосрочна стратегия за развиване на културните връзки и на културния живот на българските общности зад граница за разпространение и популяризиране на българската култура в чужбина.
Обширно са разписани още редица мерки за подобряване на достъпа и повишаване на качеството на културата, като: реализиране на образователни и културни политики за деца, с оглед развитие на творчески потенциал и потребност от култура; създаване на национална програма за обновяване и модернизиране на сградния фонд на културните институти и връщане на ролята им като центрове за култура и изкуство за всички българи; възвръщане на ролята на читалищата като уникални средища за културни и образователни мероприятия; създаване на единна дигитална платформа към Министерството на културата за координиране на процесите в българската култура, включително създаването на информационна банка за събития, произведения и личности.
Освен конкретните мерки, акцент е поставен и върху въвеждане на ефективно и прозрачно управление на публично финансираните културни институти, гарантиране на прозрачност и отчетност при избора на директори на държавни културни институти.

Спорт и младите – държавни политики с висок приоритет
ПП-ДБ ще продължи работата на последния редовен кабинет по изграждане на нова и ремонт на съществуваща инфраструктура за масов спорт – със свободен достъп на ученици и граждани с удължаване на програмата и увеличаване на фонда за съфинансиране на проекти, свързани с изграждане и ремонт на спортни обекти. Увеличаване на средствата се предвижда и за подкрепа на детско-юношески школи чрез обективна оценка на ефективността им. Акцент е поставен и на работата по превенция на зависимостите и на употребата на тютюневи изделия, алкохол, наркотични и психоактивни вещества сред младите хора, както и намаляване на случаите на агресия чрез национални информационни кампании.
Програмата включва разработване и приемане на изцяло нова Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България с хоризонт 2035 г. Ефективно изпълнение на Стратегията за олимпийска подготовка, приета по време на последното редовно правителство, както и реформа на националните програми за младежта, така че да се подсигури прозрачно и целево финансиране, обвързано с постигнатите резултати от младежките организации, както и повече подкрепа за неформални групи.

Развитие на връзките с българските общности в чужбина
ПП-ДБ имат визия и за запазване и разпространение на българския език и култура сред българските общности в чужбина, както и план за улеснена реинтеграция в България на завършилите в чужбина български студенти чрез облекчени процедури, вкл. при легализиране на дипломите им. Подкрепа се предвижда за историческите български общности в Украйна, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Албания за поддържане на езиковата, културната и националната им идентичност. Тя ще се осъществява и чрез осигуряване на необходимото финансиране за културните институти зад граница.
Предвижда се привличане на българи с научна кариера в чужбина към изследователски програми на висши училища и центрове за иновации в България, удължаване на валидността на международните паспорти от 5 на 10 години, предоставяне на по-широки възможности за продължаване на образованието в България на представителите на българските исторически общности.

Външна политика, която извежда България от периферията в центъра на европейската интеграция и процесите по вземане на решения
Управленската програма на ПП-ДБ акцентира върху отстояване на националния интерес в отношенията с други държави и международни организации, ускорено присъединяване на България към сухопътен Шенген, за да пътуваме без проверки по границите, а бизнесът да спести разходи, както и осигуряване на професионална и политически неутрална дипломатическа служба, с достойно заплащане, която да защитава правата на българските граждани по света и да работи за авторитета на България в чужбина.
Мерки се предвиждат за утвърждаване на България като надежден търговски партньор и търсена инвестиционна дестинация, като активно участие на България в дискусиите в ЕС, свързани с изграждане на европейска стратегическа автономност, противодействие на намесата в обществените и политическите процеси в страната от неприятелски държави чрез повишаване на капацитета на службите за сигурност и засилване на парламентарния контрол върху тях и задълбочаване на връзката между българските общности по света и родината.

От ПП-ДБ са категорични, че програмата може да се реализира само ако бъдат гарантирани справедливи, прозрачни и стабилни държавни финанси. Предвижда се целенасочена политика се предвижда за запазване на дефицит до 3% и на настоящите данъчни ставки, включително плоския данък, както и за присъединяване към еврозоната в кратки срокове, чрез активни и последователни действия. Акцент е поставен и върху въвеждане на механизми за увеличаване нивото на собствените приходи на общините и за повишаване на финансова независимост на населените места.
Коалицията ще продължи последователните действия за подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез подход, който осигурява широко покритие и равнопоставеност на всички стопански субекти и не затруднява работата на бизнеса. Предвидено е намаляване на административната тежест и опростяване на процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия; надграждане на онлайн системата за обществено проследяване на състоянието на държавните финанси и изпълнението на държавния бюджет; ефективно използване на националните и европейски инвестиции; засилен контрол върху обществените поръчки и държавните разходи.

Нидерландският премиер Марк Рюте изрази специална подкрепа към визията на ПП-ДБ за развитието на България.

“Правителствата на Петков и Денков повишиха икономическия просперитет на България. Освен това укрепиха позицията на България в Европа. Те представиха България като надежден партньор в ЕС и предпоставиха страната към по-нататъшната европейска интеграция. Сега българските граждани имат достъп до Шенгенското пространствo, а напредъкът към еврозоната е в ход.
Нашият общ приоритет днес е да гарантираме сигурността на Европа чрез тяхната непоколебима подкрепа за Украйна. И двете правителства на Петков и Денков имат неоценим принос за сигурността в Европа и България. Европа се нуждае от смело и умно ръководство в България и аз пожелавам на моите приятели Петков и Денков късмет на предстоящите избори”, каза той във видеообръщение към българските граждани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *