В условията на световна енергийна криза и война в Европа, с двете ни редовни правителства успяхме да осигурим енергийната независимост на България от монопола на Русия, за да гарантираме и дългосрочно по-ниски цени на енергията за хората. Започнахме работата по 7-и и 8-и блок на АЕЦ Козлодуй. Успешно завършихме рехабилитацията на ПАВЕЦ „Белмекен“ и започнахме рехабилитацията на ПАВЕЦ „Чаира“. Довършихме междусистемната газова връзка България – Сърбия. Осигурихме по-добра енергийна свързаност с Гърция с новия междусистемен електропровод. Наваксахме огромното изоставане по отношение на Териториалните планове за справедлив преход и осигурихме 2,3 млрд. лева от ЕК за трите региона Стара Загора, Перник и Кюстендил. Част от средствата вече са преведени като аванс.

Ще работим за:

  • Осигуряване на независимостта, сигурността и предвидимостта на българската енергетика;
  • Въвеждане на регулаторни задължения за ускорени (изпреварващи) инвестиции в електропреносната и електроразпределителната мрежа на страната с цел засилване на нейната устойчивост и осигуряване на възможност за присъединяване на нови мащабни ВЕИ проекти чрез европейско финансиране. Стимулиране на ЕСО/ЕРП за участие в наличните програми за развитие на електропреносната и електроразпределителната мрежи с цел присъединяване на нови производители и консуматори към тях;
  • Осигуряване на различни и алтернативни доставчици на вносните енергийни ресурси като природен газ и свежо ядрено гориво;
  • Осигуряване на финансова подкрепа за битовите потребители, с фокус върху най-нуждаещите се и енергийно бедни домакинства;
  • Подобряване на гъвкавостта на енергийната система и цялостно разработване на стратегия, по който България да модернизира своята електропреносна мрежа и да интегрира нарастващия дял от възобновяеми източници в енергийната си система.
  • Развитие на собствените енергийни ресурси на България; приоритетно възстановяване на ПАВЕЦ Чаира;
  • Използване на наличното за страната финансиране за засилване на енергийната неависимост и развиването на ВЕИ мощности;
  • Осъществяване на мащабна национална програма за ефективно, енергийно обновяване и саниране на жилищни, обществени и бизнес сгради при строг контрол за избягване на злоупотреби;
  • Подобряване на възможностите за балансиране на енергийната система и допълнителни услуги за балансиране чрез изграждане на помпено-акумулиращи водноелектрически централи „Батак” и „Доспат” при вече изградени язовири от каскада „Баташки водносилов път“;
  • Засилване на регионалното сътрудничество със съседните държави-членки от Европейския съюз и Енергийната общност за регионално сътрудничество.