Спортът е мощно и универсално средство за възпитание, за изграждане на дисциплина и характер и за
осигуряване на здравословен живот. Затова правителствата „Продължаваме Промяната – Демократична България“ осигуриха рекорден бюджет на Министерство на младежта и спорта за финансиране на спортната инфраструктура и за подпомагане на елитния спорт. Въведохме програма, която да осигурява премии за младите шампиони на България.

Успешно реализирахме програма за спортната инфраструктура, в която близо 10 милиона лева вече са разпределени за изграждане и ремонт над 20 спортни обекта – стадиони, лекоатлетически писти, спортни площадки и зали, игрища и др.
Осигурихме 2 000 000 лева повече за спорта за учащи през 2024 г. или общо финансиране в размер на над 3 000 000 лева – за да могат децата от детските градини, учениците от всички образователни степени, студентите и децата в риск да бъдат насърчени към физическа активност и спорт като средство за здравословен начин на живот и за осигуряване на възможности за избор и достъп до спортни занимания и изяви.
Прекратихме корупцията в спорта – за първи път направихме финансирането на спортните федерации напълно прозрачно.

Ще работим за:

 • Изграждане на нова и ремонт на съществуваща инфраструктура за масов спорт – със свободен достъп на ученици и граждани;
 • Удължаване на програмата и увеличаване на фонда за съфинансиране на проекти, свързани с изграждане и ремонт на спортни обекти;
 • Увеличаване на средствата за подкрепа на детско-юношески школи след обективна оценка на ефективността им.
 • Реализиране на Програма за ученически и студентски първенства в колективни и индивидуални спортове;
 • Продължаване на политиката за прозрачно финансиране на спортните федерации и спортните клубове;
 • Увеличаване на средствата за научни изследвания и научно осигуряване на подготовката и възстановяването на елитните спортисти;
 • Лицензиране на българска антидопингова лаборатория и позициониране на България като регионален лидер в спортните научни изследвания;
 • Реализиране на програма за увеличаване на приходите на Българския спортен тотализатор с цел осигуряване на по-голям бюджет за спорт;
 • Стимулиране на изграждането на спортни площадки в междублоковите пространства и изграждане на нови спортни комплекси;
 • Програма за реконструкция и обновяване на физкултурни салони;
 • Разработване и приемане на изцяло нова Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в България с хоризонт 2035 г.
 • Ефективно изпълнение на Стратегията за олимпийска подготовка, приета по време на последното редовно правителство;
 • Реформа на националните програми за младежта, така че да се подсигури прозрачно и целево финансиране при ясен регламент и критерий, основаващ се на капацитета и постигнатите резултати от младежките организации, както и повече подкрепа за неформални групи;
 • Превенция на зависимостите и на употребата на тютюневи изделия, алкохол, наркотични и психоактивни вещества сред младите хора, както и намаляване на случаите на агресия чрез национални информационни кампании;
 • Дигитализация и електронни платформи за кандидатстване и мониторинг по програми за финансиране в системата на спорта и младежките политики;
 • Децентрализация на политиките за младежта и по-ясна координация на хоризонтална младежка политика;
 • Регулярно провеждане на Националния консултативен съвет за младежта, който да подпомага планирането, провеждането и оценката на младежките политики на международно, държавно и местно ниво;
 • Приемане на Закона за доброволчеството. Признаване и валидиране на знанията и уменията, които човек придобива в ролята си на доброволец. Гарантиране на правата на доброволците – медицинско застраховане, здравни осигуровки, дългосрочната доброволческа дейност да се брои за трудов стаж;
 • Изграждане и поддържане на младежки центрове и младежки пространства (включително и виртуални) за предоставяне на защитена и развиваща среда за младите хора;
 • Обединяване на усилията на институциите за засилване на ролята и значимостта на младежките политики.