България с право се гордее със своята красива и разнообразна природа, а опазването на околната среда и биоразнообразието и осигуряването на здравословна и благоприятна среда са наше конституционно право. Тяхното прилагане изисква все
по-големи усилия вследствие съчетаването на двете глобални кризи, свързани с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Към това се добавя и закъснение с повече от десетилетие на изпълнението на европейските политики за защита на природата, осигуряване на чист въздух и чиста питейна вода, пречистване на отпадните води, редуциране на отпадъците и кръгова икономика, включването на гражданите в разрешаването на екологичните проблеми.

Правителството „Петков“ и “Денков” промениха десетилетната негативна тенденция при създаването на защитени територии, опазването на морската среда, екологичните оценки и недофинансирането на националните екологични цели.

Ние си поставяме за цел да продължим необходимата дълбока реформа в опазването на околната среда, за да гарантираме здравословна околна среда за всеки български гражданин.

Ще работим за:

 • Устойчиво развитие, ресурсна ефективност и кръгова икономика;
 • Внедряване на иновации и технологии за постигане на климатично неутрална икономика;
 • Намиране на баланс и търсене на синергия между конкурентоспособността на българската икономика и климатичните цели;
 • Ефективно управление на отпадъците и ефективно и пълно въвеждане на принципа “замърсителят плаща”;
 • Приемане на законодателство и въвеждане на национална депозитна система за опаковки;
 • Строг контрол върху нерегламентираното изхвърляне, депониране и внос на отпадъци. Закриване на незаконните депа и възстановяване на средата;
 • Опазване на българската гора;
 • Опазване на биологичното разнообразие, защитени зони и територии;
 • По-чист въздух за всички;
 • Ограничаване на неприятни миризми от промишлените инсталации;
 • Проследяване на източниците на точково и дифузно замърсяване на повърхностни и подземни води и ефективно прилагане на мерките за справяне с тях;
 • Отстояване на промените в ЗООС във връзка с двуинстанционното екологично правосъдие;
 • Противодействие на удължаването на сроковете на валидност на екологичните оценки и доклади над пределния праг от 5 години;
 • Увеличаване на градските зелени площи и уличното озеленяване;
 • Устойчиво управление на водите;
 • Превенция на климатичните промени и защита от свързаните с тях бедствия;
 • Възстановяване на естествените речни екосистеми и спиране на изсичането на крайречни гори и на изземването на баластра като мерки срещу наводнения;
 • Осигуряване на система за ранно установяване на пожари и подобряване на координацията между институциите за превенцията и потушаването им;
 • Опазване на ландшафта и почвите;
 • Контрол върху престъпленията срещу околната среда и животните.